Kancelaria Adwokacka i Zamówień Publicznych

Ponad 20 lat doświadczenia mec. Grzegorza Mazurka
- byłego wiceprezesa Krajowej Izby Odwoławczej, a obecnie członka zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP).

Aktualne działania kancelarii

  17 kwietnia 2023r. - "Realizacja umowy z punktu widzenia wykonawcy - spory z zamawiającym o prawidłową realizację, kary umowne i odstąpienie od umowy"

Wystąpienie mec. Grzegorza Mazurek na Forum Zamówień Publicznych dla Wykonawców

wykonawcy.przetargipubliczne.pl

  25 kwietnia 2023r. - wystąpienie mec. Grzegorza Mazurek na Ogólnopolskiej Konferencji Zamówień Publicznych w panelu Zamówienia publiczne z perspektywy wykonawcy - praktyka i problemy"

  Kwiecień 2023 - Monitor Zamówień Publicznych - publikacja „Cena ryczałtowa - konsekwencje na etapie oceny ofert (2)” - mec. Grzegorz Mazurek, mec. Sebastian Zaręba.

https://www.monitor-zamowien.pl/artykul/cena-ryczaltowa-konsekwencje-na-etapie-oceny-ofert-2

  Kwiecień 2023 - Komentarz mec. Grzegorza Mazurka - Czy zamawiający wykluczając z postępowania wykonawcę, który popełnił za granicą przestępstwo podobne do przestępstwa wskazanego w polskim ustawodawstwie opierając się na wykazaniu tożsamości tego czynu gwarantuje im prawidłową ocenę tego przestępstwa?

https://przetargipubliczne.pl/wydanie/kwiecien-2023/

  Udane zakończenie niemal 10-letniego postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego w sprawie bezzasadnego nałożenia korekty finansowej dla Zamawiającego - wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 21.10.2022 r., sygn. akt I GSK 3487/18

W zakresie postępowań sądowych - aktualnie Kancelaria zajmuje się przygotowaniem i realizacją pozwów oraz wniosków w zakresie:

  • należytego wykonania umowy,
  • odszkodowania w związku z naruszeniami na etapie postępowania,
  • odszkodowaniami na etapie wykonania umowy w ramach konsorcjum,
  • waloryzacji umów w zakresie zamówień publicznych.

O kancelarii

Kancelaria Prawna Mazurek i Rudnicki posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców, jednostek sektora finansów publicznych oraz osób fizycznych, jak również w prowadzeniu szkoleń z zakresu zamówień publicznych.

Zakres usług obejmuje obsługę prawną w zakresie zamówień publicznych - od postępowania o udzielenie zamówienia, przez postępowanie odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą, po postępowanie skargowe przed sądem zamówień publicznych - Sądem Okręgowym w Warszawie. W tym zakresie specjalizacja Kancelarii Prawnej Mazurek i Rudnicki obejmuje doradztwo w zakresie przygotowania ofert, badania i oceny ofert, sporządzania środków ochrony prawnej, tj. odwołań i skarg oraz reprezentację przed organami właściwymi w sprawie zamówień - Krajową Izbą Odwoławczą, sądem zamówień publicznych - Sądem Okręgowym w Warszawie oraz Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych.

Jednocześnie zakres usług obejmuje obsługę prawną w postępowaniu cywilnym, mediacyjnym oraz arbitrażowym w zakresie sporów związanych z wykonywaniem umowy o zamówienie publiczne oraz innych umów cywilnoprawnych. W tym zakresie specjalizacja Kancelarii Prawnej Mazurek i Rudnicki obejmuje spory wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, odstąpienia od umowy, naliczenia kar umownych, waloryzacji wynagrodzenia, bezpodstawnego wzbogacenia oraz zatrzymania wadium.

Ponadto zakres usług obejmuje obsługą prawną osób fizycznych - Obwinionych w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Obsługiwane branże - znamy Państwa problemy

Roboty drogowe
Informatyka - dostawy i usługi
Usługi gastronomiczne
Usługi tłumaczeniowe
Dostawy medyczne
Usługi serwisu medycznego
Usługi utrzymania czystości
Inwestycje budowlane - roboty sanitarne