Sprawy karne - ochrona przed nadużyciami

W praktyce funkcjonowania organów ścigania zdarzają się nadużycia przy stawianiu zarzutów, wnoszeniu aktów oskarżenia czy też popieraniu aktów oskarżenia przed sądem. Niekiedy zarzuty są przedstawiane pomimo wątpliwych dowodów, czy też braku wystąpienia wszystkich znamion danego przestępstwa albo wykroczenia. Na etapie postępowania przygotowawczego lub sądowego może również dochodzić do naruszeń gwarancji procesowych podejrzanego czy też oskarżonego.

Z drugiej strony - w przypadku zarówno osób fizycznych, jak i prawnych, w tym podmiotów publicznych, istnieją przypadki pokrzywdzenia przestępstwem, kiedy może zaistnieć konieczność złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Kancelaria może w takiej sytuacji pomóc w wykonaniu praw pokrzywdzonego, w tym w wyegzekwowaniu naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.

Prawo cywilne i gospodarcze, wykonanie umów

W trakcie prowadzenia przedsiębiorstwa zachodzi konieczność stosowania wielu dziedzin prawa, takich jak m.in.: prawo gospodarcze, prawo ochrony środowiska, podatki, obrót z zagranicą. Przede wszystkim pomoc potrzebna jest na etapie zawierania umów, aby zapewnić prawidłową współpracę - odpowiednie ustalenia na początku danej współpracy lub projektu pomagają chronić, ale służą również dobremu zakończeniu kontraktu.

Wykonanie i rozliczenie umowy jest bardzo istotne - fakturowanie i egzekucja zobowiązań pieniężnych to zakończenie umowy. W tym przypadku warto pozostawić ten element kancelarii, aby skuteczniej zająć się prowadzeniem biznesu.

Prawo Pracy i Administracyjne i Konkurencji

Prawo pracy

Kancelaria oferuje doradztwo związane z istotnymi problemami występującymi na linii pracodawca - pracownik, takimi jak nawiązanie i zakończenie stosunku pracy, w tym wypowiedzenie umowy o pracę, urlopy pracownicze, wynagrodzenia, czas pracy. Możliwy zakres usług obejmuje również przygotowanie i negocjowanie umów i regulaminów pracy oraz reprezentowanie pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych i polubownych.

Prawo administarcyjne

Organy administracji powinny działać na podstawie i w granicach prawa oraz w sposób pogłębiający zaufanie obywateli do władzy publicznej. Często potrzebna jest jednak analiza wydanej decyzji administracyjnej, rodząca niekiedy konieczność wniesienia odwołania od decyzji, a następnie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W przypadku opieszałości organu strona może stanąć przed koniecznością wniesienia ponaglenia na bezczynność lub przewlekłość prowadzonego postępowania.

Prawo konkurencji

Dla przedsiębiorców istotna jest możliwość funkcjonowania w warunkach uczciwej konkurencji. Pomoc Kancelarii jest możliwa zarówno w obszarze publicznego, jak i prywatnego prawa konkurencji.

W obszarze publicznego prawa konkurencji Kancelaria oferuje doradztwo i reprezentację w sprawach związanych z nadużywaniem pozycji dominującej, antykonkurencyjnymi porozumieniami przedsiębiorców, oraz naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów.

Natomiast w dziedzinie prywatnego prawa konkurencji oferta obejmuje prowadzenie spraw z zakresu nieuczciwej konkurencji, dotyczących przykładowo naruszenia przepisów o tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłaniania do rozwiązania lub niewykonania umowy, rozpowszechniania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości, nieuczciwej lub zakazanej reklamy, czy wprowadzających w błąd oznaczeń przedsiębiorstwa.