Wykonanie umów - waloryzacja, kary umowne, spory sądowe i pozasądowe

Oferujemy wsparcie prawne na etapie realizacji umów o zamówienie oraz umów cywilnoprawnych – szczególności w zakresie waloryzacji wynagrodzenia, sporów na tle naliczenia kar umownych oraz płatności wynagrodzenia.

Wniosek o waloryzację zasadny jest, gdy zachodzi konieczność dostosowania wartość umówionego wynagrodzenia do realiów gospodarczych. Nasze doświadczenie obejmuje waloryzację wynagrodzenia w umowach o roboty budowlane, usługi i dostawy na drodze negocjacji z Zamawiającym lub w ramach postępowania mediacyjnego lub koncyliacyjnego przed Sądem Polubownym Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. W tym zakresie oferujemy sporządzenie wniosku o waloryzację do Zamawiającego lub wniosku o przeprowadzenie mediacji lub koncyliacji przez Sąd Polubowny Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Sporządzenie wniosku o waloryzację obejmuje analizę postanowień umowy oraz przepisów prawa pod kątem podstaw prawnych waloryzacji, określenie katalogu dowodów, które potwierdzą wpływ zmian gospodarczych na koszty realizacji zamówienia oraz reprezentacje w negocjacjach z Zamawiającym lub przed Sądem Polubownym Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku naliczenia kar umownych zasadne jest przeanalizowanie zasadności naliczenia tych kar oraz możliwości ich miarkowania. Nasze doświadczenie dotyczy sporów między stronami umów o zamówienie, gdzie kary umowne naliczono, mimo że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy było następstwem okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, wartość naliczonych kar umownych była rażąco wygórowana oraz gdzie kary umowne naliczono w okolicznościach, gdy zobowiązanie zostało ostatecznie wykonane. W tym zakresie oferujemy analizę podstaw naliczenia kar umownych oraz ich miarkowania, sporządzenie wniosku do Zamawiającego o odstąpienie od naliczenia kar umownych lub ich miarkowanie, a w razie konieczności reprezentację w postępowaniu sądowym dotyczącym kar umownych.

Jednocześnie oferujemy wsparcie prawne w zakresie sporów o zapłatę wynagrodzenia. Nasze doświadczenie obejmuje sporządzanie wezwań do zapłaty oraz powództw o zapłatę wynagrodzenia, jak również reprezentowanie w postępowaniach sądowych w tym zakresie.